B

Biotechnologie

Biotechnologie technologie založené na využívání poznatků z biologie. Využívají se k produkci nebo modifikaci produktů nebo procesů za použití živých nižších organismů.

Business angel

Business angel je individuální investor, který využívá svých finančních prostředků k podpoře malých a středních firem. Rychlý růst firem přináší zisk a tím se zhodnocuje vložená investice.

C

Centrum kolaborativní robotiky

Centrum kolaborativní robotiky – Ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem vznikla v září 2018 v areálu MSIC laboratoř vybavená 3 druhy kolaborativních robotů. Firmy z MSK, které zvažují zapojení kobotů do svého výrobního procesu, zde mohou využít konzultace odborníků, vhodnost různých kobotů pro požadovanou činnost, případně se podílet na vývoji nových řešení.

Cobot / kobot / kolaborativní robot

Cobot / kobot / kolaborativní robot: robot, který vykonává činnost ve spolupráci s lidmi, je s nimi v přímém kontaktu bez rizika zranění pracovníka. Nahrazuje část monotónního pracovního procesu, zajišťuje 100 % přesnost úkonu.

D

De minimis

De minimis – pravidlo podpory soukromých subjektů z veřejných finančních prostředků, kdy souhrn získané podpory v období 3 let nesmí přesáhnout 200 000 EUR.

Digitalizace

Digitalizace převod nebo uchovávání dokumentů, procesů v digitální podobě za použití počítačových a síťových systémů.

Disruptivní inovace

Disruptivní inovace – přelomová/průlomová inovace, radikální technologie, která vytlačí stávající doposud používanou technologii.

Dotace

Dotace finanční úhrada ze strany státu, kraje nebo obce nějakému subjektu, který by jinak neměl dostatek prostředků na dosažení služby nebo produktu. Podpora těchto subjektů kopíruje „veřejný zájem“. Často vázáno na určitou míru vlastní spoluúčasti příjemce.

E

Elektronika (průmysl)

Elektronika (průmysl) se zabývá zařízeními založenými na bázi součástek schopných ovládat tok elektrické energie

Elektrotechnický (průmysl)

Elektrotechnický (průmysl) obory zabývající se praktickým využitím elektrické energie (elektroenergetika, elektrické stroje a přístroje na elektrické pohony).

Expert

Expert manažer, podnikatel se zkušenostmi v určitém oboru, který vzhledem k vynikajícím výsledkům své předchozí činnosti je kompetentní k předávání zkušeností.

G

Grant

Grant účelový příspěvek (dotace) na veřejně prospěšný účel, který je možné získat ve veřejné soutěži na základě přihlášky s konkrétním projektem.

I

Inovace

Inovace nový produkt nebo služba, která přinese novou hodnotu, může se jednat také o nové využití stávajícího statku k novým účelům.

Inovační ekosystém

Inovační ekosystém systém, který ovlivňuje firmy na cestě za inovacemi. Tvoří ho firmy, veřejné a vědecko-výzkumné instituce, vzorce chování jednotlivců, ekonomická struktura regionu a politická vůle, ale i politická situace a celková ekonomická situace – přístup k finančním prostředkům.

K

Klastr

Klastr skupina samostatných jednotek, které spolupracují na společných cílech a tím zvyšují efektivitu procesu.

M

Malá firma

Malá firma 11 – 50 zaměstnanců

Mikro firma

Mikro firma do 10 zaměstnanců

Moravskoslezský automobilový klastr

Moravskoslezský automobilový klastr sdružení firem, podnikatelů a institucí působící v automotive s cílem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportních schopností členů.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je organizací založenou Moravskoslezským krajem s cílem podporovat tvorbu více pracovních příležitostí a pracovních příležitostí s vyšší přidanou hodnotou. Společně s firmami, školskými zařízeními a dalšími institucemi podporuje přípravu kompetentních zaměstnanců pro ekonomický rozvoj kraje.

MSIC EXPAND

MSIC EXPAND program MSIC určený majitelům malých a středních firem v MSK, kteří chtějí obnovit růst společnosti. MSIC nabízí analýzu příčiny stagnace a pomoc experta na danou oblast.

MSIC InnoBooster

MSIC InnoBooster – program MSIC umožní malým, středně velkým společnostem i OSVČ v MSK zaměstnat seniorního zaměstnance požadovaného oboru. Na mzdu Innovation Boostera je možné získat z MSK finanční podporu formou InnoBooster voucheru.

MSIC PodReg

MSIC PodReg – program Podnikavý region si klade za cíl podporovat podnikání v MSK. V rámci projektu PodReg společnosti v rané fázi existence mohou mimo jiné získat finanční podporu formou Start-Up voucheru nebo podporu při přípravě business plánu

MSIC ScaleUp

MSIC ScaleUp – program MSIC pro rychle rostoucí společnosti s inovativním produktem. Pomoc ocení majitelé nebo manažeři, kterým akcelerace společnosti přerůstá před hlavu.

MSIC TechArt

MSIC TechArt – program MSIC zaměřený na propojení malých a středních společností v MSK s předními průmyslovými designéry. Na spolupráci při vývoji nových výrobků nebo redesignu stávajících produktů je možné získat finanční podporu MSK ve formě TechArt voucheru.

MSID / Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

MSID / Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (dříve Agentura pro regionální rozvoj / ARR) je organizací založenou Moravskoslezským krajem. Zabývá se podporou investičního prostředí MSK, přípravou rozvojových projektů MSK a marketingovými aktivitami ve prospěch MSK.

N

Nanotechnologie

Nanotechnologie technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu.

P

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0, též označovaný jako čtvrtá průmyslová revoluce, se používá pro současný trend digitalizace pracovních činností především ve výrobních činnostech (automatizace výroby). Počítačem řízené roboty přebírají opakující se a jednoduché činnosti málo kvalifikovaných pracovníků. Automatizace ovlivňuje strukturu nabízených pracovních míst nejen ve výrobě, ale zasáhne například i do administrativy, logistiky a zdravotnictví.

R

Rada pro Inovace MSK

Rada pro Inovace MSK je řídicí výbor Regionální inovační strategie MSK, který se schází minimálně 2x ročně a schvaluje projekty k naplňování RIS včetně způsobu jejich financování. Jejími členy jsou hejtman MSK, primátor statutárního města Ostravy, rektoři VŠB-TU, Slezské univerzity a Ostravské univerzity a zástupci 4 významných společností regionu z různých oborů.

RIS / Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS / Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje je dokumentem, ze kterého vychází podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji. Řídícím orgánem je Rada pro Inovace. Koordinací aktivit RIS MSK bylo pověřeno MSIC.

Robot

Robot stroj, který vykonává samostatně určené úkoly, předepsaným způsobem a při různé míře potřeby spolupráce s člověkem a okolím. Vyšší formy robotů vnímají okolí senzory, vyhodnocují situaci a reagují požadovaným způsobem.

S

SME-Instrument

SME-Instrument – program Evropské unie na podporu zavádění průlomových inovačních řešení na evropské trhy a růst inovačních firem. Čtyřikrát do roka jsou posuzovány přihlášky žadatelů s možností získat v 1. fázi až 50 000 EUR a v 2. fázi 2,5 mil EUR.

Spin-off firma

Spin-off firma je společnost založená za účelem komercializace výsledku vědecko-výzkumné činnosti – uvedení výsledků teoretického výzkumu na komerční trh. Spin-off firma využívá duševního vlastnictví výzkumné organizace.

Start-up

Start-up je nově vzniklá, rychle se vyvíjející společnost

Střední firma

Střední firma 50 – 250 zaměstnanců