Momentálně není tato výzva otevřena.
Seznamte se i tak s podmínkami, ať máte informační náskok.

Je určen pro projekty/firmy, které mají inovativní a škálovatelný produkt/službu. Takové firmy, které mají potenciál a ambici stát se globálními. Inovativnost a škálovatelnost jsou hlavními hodnotícími kritérii. SUV není oborově omezen.

Stáří IČ:

max. 5 let

Výše finanční pomoci:

50 000 – 500 000 Kč

Spolufinancování:

70:30

K ČEMU LZE START UP VOUCHER VYUŽÍT?

Zejména k rychlé validaci produktu/služby. Start Up Voucher je nutné využít na služby kouče z řad zkušených úspěšných podnikatelů, což je jediná povinná položka a dále jej lze využít dle potřeb projektu např. na výrobu funkčního vzorku/prototypu, nákup služeb (př. marketing, daňové a účetní poradenství, expertní analýza, apod.), nákup vybavení, specializované vzdělávání, patentové rešerže, apod.

PRO KOHO JE START UP VOUCHER URČEN?

Je určen pro začínající podnikatele, kteří svou myšlenku přetavili ve smysluplný podnikatelský záměr, ověřili si, zda o jejich produkt/službu je a bude zájem a rozhodli se vstoupit na trh. Teď potřebují pomoc, ať už formou zpětné vazby, rady nebo finanční podpory.

JEDNÁ SE O DOTACI NEBO NEJEDNÁ?

SUV a VZF jsou součástí dotačního programu Podpora podnikání v MSK, kdy Krajský úřad Moravskoslezského kraje alokuje finanční prostředky na dotační tituly zahrnuté v tomto programu. Přesto to není dotace v pravém slova smyslu. V tomto programu nejde o to podpořit pěkně napsaný projekt. Jde o to najít zajímavé, životaschopné projekty/firmy, které budou podpořeny, když prokáží své kvality, aby mohly rychle validovat a vstoupit na trh, nebo se rychleji rozrůst a poskytnou pracovní místa a v neposlední řadě se podílet na celkovém rozvoji Moravskoslezského kraje.

Jak probíhá spolupráce

V ideálním případě probíhá spolupráce v těchto krocích:

1. krok: konzultace

Doporučujeme navštívit některého z našich partnerů ze Start Up Community, kteří znají cíle Podnikavého Regionu a ví, koho v SUV a VZF hledáme. V rámci první konzultace svůj podnikatelský záměr představíte a získáte první zpětnou vazbu. Může se stát, že uslyšíte, že ještě nejste na proces výběru SUV a VZF připraveni a budou Vám nabídnuty jiné formy pomoci, abyste své podnikatelské sny nevzdali. Může se stát, že uslyšíte spoustu podnětů ke zlepšení, což je skvělé, protože vždy je na čem pracovat, což Vám může jedině zvýšit šance na úspěch. Může se stát, že se dozvíte, že má Váš podnikatelský záměr mnohem větší potenciál, než jste si dosud mysleli. V každém případě odborný konzultant Vám poskytne kvalifikovanou zpětnou vazbu, pomůže Vám zařadit se do správného programu (tedy SUV nebo VZF) a po domluvě Vám může pomoci s vypracováním hlavní a nejdůležitější přílohy, Business Canvasu (B-canvas).

2. krok: vypracování business canvasu

Vyplňování B-canvasu Vám pomůže ujasnit si veškeré detaily Vašeho podnikatelského záměru tak, abyste především Vy měli v začátcích Vašeho podnikání jasno a vyvarovali se časté chyby začínajících podnikatelů, čili učení se za pochodu formou „pokus-omyl“. Zároveň je to v první chvíli jediný podklad, ze kterého jsme schopni pochopit Váš podnikatelský záměr. Určitě doporučujeme dbát na to, aby byl B-canvas srozumitelný, stručný a jasný.

3.krok: přihlášení do programu

Přihlášení do dotačního programu probíhá přes stránky KÚ MSK, kde je také kontrolována formální správnost přihlášek. V I. kole hodnocení už B-canvasy hodnotí výběrová komise, která vybírá ty nejlepší projekty a zve autory těchto projektů k osobní prezentaci do II. kola hodnocení. V II. kole hodnocení je prostor pro doplňující otázky a informace. Doporučujeme připravit si předem dvouminutové shrnutí, které okamžitě zaujme (tzv. elevator pitch) a na to navazující cca. 10 minutovou prezentaci.

4. krok: realizace

V daném časovém rozmezí (cca. 1 rok) a na základě Vámi promyšlených a předem definovaných kroků realizujete Váš podnikatelský záměr. V případě úspěšných žadatelů v SUV tomuto procesu ještě předchází výběr kouče, který v průběhu náročného procesu realizace pomáhá. Po dobu trvání realizace je možné domluvit se na využití služeb expertů z různých oborů a posunout tak podnikatelský záměr o velký kus dopředu.

5. krok: závěr

Věříme, že firmu, která úspěšně zvládla všechny uvedené kroky a prošla konečným vyúčtováním programu SUV či VZF, můžeme označit za fungující firmu. Zároveň se v případě oboustranného zájmu firma stává součástí naší PODREG komunity, která s sebou přináší spoustu zajímavých benefitů.

Finanční podpora: Start-Up Voucher

V rámci SUV je možné získat podporu 50.000 – 500.000,-Kč.
Bližší informace na stránkách Moravskoslezského kraje ZDE!

Zjistěte, jaký dotační program je pro vás ten pravý

Pokud si nejste jisti, do kterého dotačního programu se Váš projekt hodí více, zda Start Up Voucher nebo Voucher pro Začínající Firmy, využijte naši Mapu kvalit ZDE! 

Jednoduchý videonávod


Kdo projekty hodnotí?

V I. a II. kole hodnotí projekty zkušení, námi v mnoha jiných programech prověření, hodnotitelé z řad podnikatelů, kteří velmi dobře znají začátky podnikání, prošli si několika fázemi vývoje vlastní firmy, mají za sebou své podnikatelské úspěchy i pády a ví přesně, čím si začínající podnikatelé prochází. Dokážou vidět silné a slabé stránky projektu, předvídat následky předem nepromyšlených „úzkých míst“ a umí poskytnou zpětnou vazbu/doporučení, jak se chybám vyvarovat dříve, než ztratíte spoustu času a v horším případě i peněz. Hned po spolupráci s konzultantem z řad Start Up Community je toto druhý záchytný bod, jak včas predikovat případný neúspěch a ztrátu nejen vlastních, ale také veřejných finančních prostředků.

Nejen Moravskoslezské inovační centrum je zapojeno ve Start-up Voucheru, kontaktujte i partnerské organizace a vyberte si toho, kdo je Vám nejblíže. Stáhnete si je i s kontakty ZDE!

Více informací Vám poskytne

Irena Hluchníková

irena.hluchnikova@ms-ic.cz +420 608 676 044