Cirkulární ekonomika roste díky zapojení občanů


Čemu může CECI pomoci:

Zvýší povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůrazní důležitost zapojení občanů

Inspiruje občany k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování

Zviditelní nové udržitelné služby, např. sdílenou ekonomiku, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci

Podpoří snižování produkce odpadu, úspory energie a cirkulárního myšlení


CÍLE: Přenos znalostí mezi regiony, aby přinesly více relevantní a účinné politiky pro podporu zapojení občanů do oběhové ekonomiky a sdílené ekonomiky.

AKCE zahrnují meziregionální vzdělávání prostřednictvím tematických workshopů, studií, diskusí u kulatého stolu a návštěv na místě. Budou tvořit základ pro sdílení odborných znalostí a podpoří komunikaci občanů na místní / regionální úrovni. Sdílení „dobré praxe“ přispěje k šíření povědomí o cirkulárním řešení a možnostech šetření zdrojů v celé Evropě.

Jako VÝSLEDEK, budou partnerské regiony vypracovávat akční plány pro předání získaných poznatků o úloze občanů v oběhové ekonomice a nových řešení. CECI bude zvyšovat povědomí veřejnosti vytvářet poptávku po udržitelných službách. Změny ve vzorcích spotřeby budou stimulovat rozvoj obchodních modelů oběhové ekonomiky a vytvářet nová pracovní místa.


Fáze 1    1.8. 2019 – 31.7.2022

Aktivní spolupráce a rozvoj regionálních akčních plánů

Fáze 2    1.1. 2022–31.7. 2023

Navazující implementace akčních plánů


V rámci projektu CECI proběhl v prosinci první meeting, který byl organizován hlavním partnerem, a to LAB University of Applied Sciences z Finska. Hlavním tématem byl současný stav. Setkání bylo rozděleno do dvou dnů, v nichž se postupně představili jednotlivý partneři. Každý prezentoval informace týkající se cirkulární ekonomiky a již zavedených příkladů zapojení občanů u nich v regionu. Dále proběhly workshopy a byly představeny příklady dobré praxe. Jedním z nich je formát Hold-up, jedná se o workshop, jehož cílem je pomoct podnikatelům v rozvoji projektů, pomocí kolektivní inteligence všech účastníků a Local Tour, kde lze vidět reálný dopad projektů přímo ve vašem okolí a sdílení zkušenosti s místními obyvateli. Na dalších stránkách byly představeny projekty typu Stroom, který proběhl v Mechelenu (Belgie). Základem je prozkoumání kruhového myšlení mezi obyčejnými muži a ženami a projekt CitiCAP (Lahti), který vyvine nové dopravní služby pro občany, aby se tak snížily emise z dopravy. Více podrobně si o jednotlivých projektech můžete přečíst na https://www.interregeurope.eu/ceci/newsletter/.


CECI_poster ke stažení! Tisková zpráva ZDE!


Doba trvání projektu:

1.8.2019 – 31.7.2023

Sociální sítě: